Maakt verstaanbaar wat er in jouw hart leeft ♡

Privacyverklaring TOLK VAN HARTZAKEN

Tolk van Hartzaken respecteert jouw privacy en zal jouw persoonsgegevens op een veilige en zorgvuldige manier verwerken, in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In deze verklaring wordt uitgelegd welke persoonsgegevens Tolk van Hartzaken verwerkt, met welk doel, hoe Tolk van Hartzaken vervolgens met deze gegevens omgaat en hoelang deze gegevens bewaard blijven. Je wordt aangeraden deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen.

Verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens is Tolk van Hartzaken, gevestigd te (4826 GR) Breda, aan de Zandhovenstraat 20, en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 72413484. De rechtsgeldige vertegenwoordiger betreft mevrouw Linda Blij.

Heb je vragen over jouw privacy? Neem dan contact op met Tolk van Hartzaken via admin@tolkvanhartzaken.nl. Voor alle aanvullende informatie over bescherming van persoonsgegevens kan je terecht op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Persoonsgegevens

Tolk van Hartzaken verwerkt persoonsgegevens in de zin van artikel 4 AVG. Onder persoonsgegevens wordt verstaan: alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke personen. Indien de persoonsgegevens de gegevens van een persoon jonger dan 16 jaar zijn, dan is redelijkerwijze toestemming van de ouder(s) of voogd(en) vereist voor aanpassing, verwijdering of anderszins de verwerking van persoonsgegevens. Als je ervan overtuigd bent dat Tolk van Hartzaken zonder toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over minderjarigen, neem dan contact op met Tolk van Hartzaken. De gegevens zullen dan worden verwijderd.

Persoonsgegevens, grondslag en doelen

In de eerste plaats worden persoonsgegevens verwerkt als je met Tolk van Hartzaken een overeenkomst sluit. De persoonsgegevens worden dan onder meer gebruikt om je gespecificeerde aanbiedingen te kunnen aanbieden van de diensten van Tolk van Hartzaken. Daarnaast worden jouw persoonlijke gegevens verwerkt voor facturatie en boekhouding.

De persoonsgegevens die Tolk van Hartzaken (mogelijk) verwerkt zijn:

 – voor- en achternaam;
–  adresgegevens en indien factuuradres afwijkend is, ook het factuuradres;
–  telefoonnummer;
–  e-mailadres;
–  bankgegevens;
–  leeftijd;
–  bedrijfsgegevens (waaronder KvK-nummer en btw-nummer);
–  overige persoonsgegevens die je actief verstrekt aan Tolk van Hartzaken, bijvoorbeeld in correspondentie of telefonisch.

Bovengenoemde gegevens worden verzameld via persoonlijke gesprekken, telefoongesprekken of e-mailcontact.

Tolk van Hartzaken verwerkt deze gegevens voor de volgende doeleinden:

–  om jou correct te kunnen aanspreken of aanschrijven met de heer of mevrouw en jouw naam;
–  voor het toezenden van het aanbod van Tolk van Hartzaken;
–  jou te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienstverlening van Tolk van Hartzaken uit te kunnen voeren;
–  voor het versturen van nieuwsbrieven;
–  om de overeenkomst die je met Tolk van Hartzaken bent aangegaan uit te kunnen voeren;
–  om jouw betaling af te kunnen handelen;
–  om je te informeren over wijzigingen van diensten;
–  indien Tolk van Hartzaken hiertoe wettelijk verplicht is, zoals gegevens die Tolk van Hartzaken nodig heeft voor haar administratie, facturatie, boekhouding en belastingaangifte.

Tolk van Hartzaken verwerkt jouw gegevens op basis van de toestemming die je hebt gegeven, op grond van een overeenkomst die je met Tolk van Hartzaken hebt gesloten, als dit noodzakelijk is om gerechtvaardigde belangen van Tolk van Hartzaken te behartigen of op grond van een wettelijke verplichting. Persoonsgegevens worden niet verwerkt op een wijze die onverenigbaar is met de doelstellingen waarvoor ze zijn verkregen.

Bewaartermijn persoonsgegevens

De persoonsgegevens die Tolk van Hartzaken verwerkt, worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is om de bovengenoemde doelen te realiseren waarvoor de persoonsgegevens worden verzameld. Persoonsgegevens worden bewaard tot de wettelijke bewaartermijn, tenzij anders noodzakelijk (artikel 5 AVG). Voor facturen en financiële administratie geldt, ten behoeve van de wettelijke administratieplicht van de Belastingdienst, een bewaartermijn van 7 jaar. Cookies worden bewaard voor de duur van jouw browsersessie. Na deze periode worden de gegevens verwijderd of geanonimiseerd. Recensies worden verwijderd, zodra Tolk van Hartzaken een verzoek tot verwijdering heeft ontvangen.

Persoonsgegevens delen aan derden

Tolk van Hartzaken deelt jouw persoonsgegevens niet met derden, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst, om te voldoen aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen of op grond van dwingende wet- en regelgeving. Deze derden zijn tot geheimhouding verplicht op grond van een verwerkersovereenkomst en/of wettelijke verplichting.

Tolk van Hartzaken zal met bedrijven die jouw persoonsgegevens verwerken in opdracht van Tolk van Hartzaken een verwerkersovereenkomst/geheimhoudingsverklaring afsluiten om te streven naar eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw persoonsgegevens. Tolk van Hartzaken blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Tolk van Hartzaken zal persoonsgegevens nooit doorverkopen aan derden.

Met deze derden worden (mogelijk) jouw persoonsgegevens gedeeld:

–  e-mailmarketingsoftware;
–  webhosting/software;
–  betaaldiensten en -systemen;
–  boekhouder;
–  websitebouwer;
–  telecommunicatie.

Geautomatiseerde besluitvorming

De persoonsgegevens waar Tolk van Hartzaken mee werkt, worden altijd door een persoon verwerkt. Tolk van Hartzaken neemt geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen, op basis van geautomatiseerde verwerkingen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s en/of computersystemen.

Jouw privacyrechten

Je hebt de volgende rechten met betrekking tot jouw persoonsgegevens:

–  het recht om geïnformeerd te worden (artikel 15 AVG);
–  het recht op toegang (artikel 15 AVG);
–  het recht op rectificatie (artikel 16 AVG);
–  het recht om te wissen (artikel 17 AVG);
–  het recht om de verwerking te beperken (artikel 18 AVG);
–  het recht op gegevensportabiliteit (artikel 20, eerste lid onder a AVG);
–  het recht om bezwaar te maken (artikel 21 AVG);
–  rechten met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering (artikel 18 AVG).

Om gebruik te maken van deze rechten kan je jouw verzoek sturen naar admin@tolkvanhartzaken.n. Tolk van Hartzaken zal zo snel mogelijk jouw verzoek beoordelen en uiterlijk binnen 30 dagen. Wanneer Tolk van Hartzaken niet aan jouw verzoek kan voldoen, laat zij je altijd weten waarom jouw verzoek is afgewezen. Tolk van Hartzaken is gerechtigd jouw identiteit te verifiëren, door middel van het verzoeken om het vertonen van een geldig legitimatiebewijs, rijbewijs of paspoort, wanneer je een dergelijk verzoek indient. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy.

Tolk van Hartzaken wijst je tevens op de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Cookies

Tolk van Hartzaken maakt op haar website gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op je computer, tablet of smartphone. Deze privacyverklaring is van toepassing op cookies en soortgelijke technologie. De website maakt gebruik van zowel functionele als analytische cookies. De cookies die Tolk van Hartzaken gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. 

Cookies die niet uiterst noodzakelijk zijn, worden pas geplaatst nadat je daar

toestemming voor hebt gegeven. Zodra je alle cookies accepteert, geef je Tolk van Hartzaken toestemming om alle cookies te gebruiken. Je kan je afmelden voor cookies door jouw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kan je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van jouw browser verwijderen. Dit dient per browser en per apparaat te gebeuren. Bij het verwijderen van cookies kunnen functies op de website minder goed werken. 

Social media buttons

Op de website van Tolk van Hartzaken zijn social media buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten op sociale netwerken zoals Facebook en LinkedIn. Deze buttons werken door middel van stukjes code die aangeleverd worden door de partijen zelf. Tolk van Hartzaken raadt aan de privacyverklaringen van deze partijen goed door te lezen om te weten wat zij met jouw persoonsgegevens doen die zij verwerken. Tolk van Hartzaken heeft daar geen invloed op. 

Beveiliging

Tolk van Hartzaken neemt de bescherming van jouw persoonsgegevens serieus en neemt passende technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Documenten met eventuele persoonsgegevens worden in de Cloud opgeslagen. Alle systemen/programma’s waar Tolk van Hartzaken mee werkt, zijn beveiligd met een wachtwoord en waar mogelijk met een tweestapsverificatie. Mobiele telefoons en computers zijn beveiligd met een wachtwoord. Heb je toch het idee dat jouw persoonsgegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik? Neem dan contact op met Tolk van Hartzaken.

Aansprakelijkheid

Deze privacyverklaring heeft enkel betrekking op persoonsgegevens die Tolk van Hartzaken verwerkt ten behoeve van de in deze verklaring besproken punten. Tolk van Hartzaken aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor de werking en/of inhoud van websites of diensten van derden.

Wijziging in deze privacyverklaring

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 20 oktober 2023. Tolk van Hartzaken heeft te allen tijde het recht deze verklaring te wijzigen. Op de website van Tolk van Hartzaken vind je de meest recente versie. Indien een gewijzigde verklaring gevolgen heeft voor de wijze waarop Tolk van Hartzaken jouw persoonsgegevens verwerkt, word je hiervan per e-mail op te hoogte gebracht.